Corner Bistro, New York, NY

BIRTH 005 - V2.jpg
BIRTH 005 - V2.jpg

Corner Bistro, New York, NY

5.95

CLICK HERE TO VIEW VIDEO

Outside Greeting:  
Wishing you
delightful pleasures


Inside Greeting:      
Enjoy!
Happy Birthday.


Size:                
5" x 7"

ITEM # BIRTH 005 - V2

Quantity:
Add To Cart